عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا،دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی

پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا،دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی|34035945|flu|
هم اکنون فایل با مشخصه ی پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا،دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. کتاب مدیریت بازاریابی دکتر احمد روستا,کتاب مدیریت بازاریابی دکتر داور ونوس,کتاب مدیریت بازاریابی دکتر عبدالحمید ابراهیمی,پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی دکتر احمد روستا,پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی دکتر داور ونوس

ادامه

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی،

در قالب ppt و در 355 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: معرفی بازاریابی
مقدمه
تعریف بازاریابی جدید
نیازها و خواسته ها
مبادله
بازار
ابعاد گوناگون مارکتینگ
مدیریت بازاریابی
انواع تقاضا و وظایف اساسی بازاریابی
تقاضای منفی
نبودن تقاضا
تقاضای پنهان
تقاضای تنزلی
تقاضای فصلی
تقاضای کامل
تقاضای بیش از حد
تقاضای ناسالم
گرایش بازاریابی و مفروضات عمده آن
مقایسه مفهوم قدیم و جدید بازاریابی
پایه های گرایش بازاریابی
سیستم بازار
عناصر محیط بازاریابی
استراتژی های رقابتی
روش های رقابتی رهبران بازار
روش های رقابتی دنباله رو های بازار

فصل دوم: برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
مقدمه
ارکان برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
سطوح سازمانی شرکت ها
برنامه استراتژیک کلان شرکت
فلسفه وجودي شرکت
مواردی که فلسفه وجودی باید به دقت تعریف کند
شناسایی واحدهاي خود گردان
تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت سرمایه گذاري ها
روش گروه مشاوران بوستون
روش جنرال الکتریک
برنامه ریزي استراتژیک واحدها
رابطه میان برنامه ریزی استراتژیک و بازاریابی
فرآیند بازاریابی
تجزیه و تحلیل فرصت هاي بازاریابی
جستجو و انتخاب بازارهاي هدف
طراحی استراتژي بازاریابی
برنامه ریزي براي برنامه هاي بازاریابی
سازماندهی، اجرا و کنترل کلیه فعالیت هاي بازاریابی
عناصر آمیخته بازاریابی
ماهیت و محتواي برنامه بازاریابی

فصل سوم: تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعات بازاریابی
مقدمه
نکاتی که در تحقیقات بازاریابی، باید مورد توجه قرار گیرد
سیستم هاي اطلاعاتی بازاریابی
مزایاي استفاده از سیستم هاي پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی
کاربردهاي تحقیقات بازاریابی
مدیریت بازاریابی و فرآیند تحقیقات بازاریابی
تعریف مساله
تعیین و تنظیم فرضیه ها
طراحی تحقیق
مشخص کردن نوع تحقیق
تعیین منابع کسب اطلاعات
داده هاي اولیه
داده هاي ثانویه
انواع تحقیق
طراحی و انتخاب نمونه
نمونه گیري احتمالی
نمونه گیري غیراحتمالی
نمونه گیري تصادفی ساده
نمونه گیري طبقه بندي شده
نمونه گیري خوشه اي
نمونه گیري منطقه اي
جمع آوري داده ها
مشاهده
نظرخواهی یا نظر سنجی
آزمایش
تجزیه و تحلیل، تعبیر، تفسیر و عرضه یافته ها
نحوه ارائه نتیجه تحقیق

فصل چهارم: رفتار مصرف کننده
فرآیند تصمیم گیري خرید مصرف کننده
تشخیص مساله (نیاز)
جستجوي اطلاعات
منابع اطلاعات بیرونی یا خارجی
ارزیابی راه چاره ها یا گزینه ها (با توجه به معیار هاي خرید)
تصمیم خرید
رفتار پس از خرید
انواع حل مسأله خرید
عوامل موثر در فرایند تصمیم گیري خرید
عوامل فرهنگی- اجتماعی و گروه
عوامل روانی و فردي
عوامل موقعیتی
تاثیرات فرهنگی
تأثیرات طبقه اجتماعی
تأثیرات گروه هاي مرجع
تاثیرات خانواده و هم خانگی
انگیزه
ادراك
یادگیري
خودپنداري
سبک زندگی
تلقیات و برداشت ها
آثار موقعیت خرید بر روي فرآیند تصمیم خرید
مشخصات اصلی خرید هاي سازمانی
فرآیند تصمیم گیري خرید سازمانی

فصل پنجم: تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
مقدمه
مزایای تقسیم بازار
تقسیم بندی بازار چیست؟
معیارهاي تقسیم بازار
روش ها و متغیرهاي تقسیم بازار
تقسیم بازار بر اساس متغیرهاي جغرافیایی
تقسیم بازار بر اساس متغیر هاي جمعیت شناختی
تقسیم بازار بر اساس عوامل روان شناختی
تقسیم بازار بر اساس عوامل رفتاري
سبک زندگی و شخصیت
وضعیت وفاداري و انواع وفاداری
انتخاب بازار هدف براي متمرکز کردن فعالیت
طبقه بندي بازار به قسمت هاي کوچکتر
طبقه بندي اهداف
پنچ معیار اصلی قابل استفاده در طبقه بندي اهداف
استراتژي هاي انتخاب بازار هدف
استراتژي بازاریابی یکسان
استراتژي بازاریابی تفکیکی
استراتژي بازاریابی تمرکزي
عوامل مؤثر در انتخاب استراتژي بازاریابی

فصل ششم: پیش بینی فروش
مقدمه
تخمین اندازه و سهم بازار
تخمین نیازهاي کل بازار
روش هاي پیش بینی فروش
روش های کیفی
روش های کمی
بررسی نظر هیات مدیران
روش دلفی
مزایا و معایب روش دلفی
بررسی نظر نیروي فروش
مزایا و معایب بررسی نظر نیروي فروش
بررسی قصد مصرف کنندگان از خرید
شبیه سازي آزمایش بازار
آزمایش بازار
تحلیل سري هاي زمانی
روش هاي کمی دیگر
تحلیل همبستگی
روش کمترین مجذور (رگراسیون)
روش قهقرایی چندمتغیره (رگراسیون چندمتغیره)
مسائل مربوط به پیش بینی

فصل هفتم: مدیریت محصولات
موضع یابی
توسعه استراتژي هاي موضع یابی محصول
آمیخته محصول
خط محصول
عرض و عمق محصول
پیوستگی آمیخته محصول
مدیریت محصولات جدید
فرآیند توسعه محصول جدید
مراحل اصلی ایجاد و عرضه محصولات جدید
ایده یابی و ایده زایی
تصفیه ایده ها
توسعه و آزمایش مفهوم
توسعه استراتژي بازاریابی
بررسی تجاري
پیش بینی فروش
پیش بینی هزینه و سود
توسعه محصول
آزمایش بازار
تجاري کردن
منحنی عمر محصول
مرحله معرفی
مرحله رشد
مرحله بلوغ و اشباع
مرحله افول
عواملی که در محصول باید مورد بررسی قرار بگیرد
نام گذاري و مارك محصول
مارك گذاري تولدکننده
مارك گذاري خصوصی براي متقاضیان خرده فروش یا عمده فروش محصولات
استراتژی هاي مارك گذاري
بسته بندي محصول
ضمانت نامه محصول
خدمات

فصل هشتم: کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان
مقدمه
جدیدترین قلمرو در بازاریابی
مفهوم جدید کیفیت
مفهوم جدید خدمت به مشتریان
راه هایی برای افزودن ارزش با ارائه خدمات به مشتریان
اهمیت کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان
تاثیرکیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان در آمیخته بازاریابی
تأثیرات کیفیت وخدمات برمحصول
تأثیرات کیفیت وخدمات برقیمت
تأثیرات کیفیت وخدمات برترفیع محصول
ارائه خدمات به مشتریان و متمایز بودن محصول
تأثیرات کیفیت وخدمات برتوزیع
نقش بخش بازاریابی در کیفیت محصول
برنامه اي براي ارائه خدمات به مشتریان
مرحله اول: انتظارات مشتریان را درک کنید
مرحله دوم: برای مشتریان اولویت برقرار نمایید
مرحله سوم: اهداف خدمت را تعریف کنید
مرحله چهارم: در تمام سطوح سازمان تعهد به ارائه خدمات را ایجاد نمایید
مرحله پنجم: انتظارات مطلوب در مشتریان ایجاد کنید
مرحله ششم: ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات ایجاد نمایید
مرحله هفتم: کارکنان را پرورش دهید
مرحله هشتم: رضایت مشتریان را اندازه گیری کنید
مرحله نهم: در جستجوی شکایت کنندگان برآیید.

فصل نهم: تعیین قیمت
مقدمه
وابستگی متقابل قیمت، محصول، ترفیع و توزیع
قیمت گذاري درانواع بازارهاي مختلف
قیمت گذاري درحالت رقابت کامل
قیمت گذاري درحالت رقابت انحصاري
قیمت گذاري درحالت رقابت انحصاري چندجانبه
قیمت گذاري درحالت انحصار کامل
تجزیه و تحلیل رابطه بین قیمت و تقاضا
تأثیر عوامل نامربوط به قیمت بر تقاضا
فرآیند قیمت گذاری
تحلیل وضعیت بازار
تخمین تقاضا
کشش پذیری
ارزیابی تقاضا در بازار
تغییرات منحنی تقاضا
تحلیل رقابت
انواع حساسیت تقاضا
چهار گروه عمومی رقابت قیمت
شناسایی موانع و محدودیت های قیمت گذاری
تعیین هدف های قیمت گذاری
تحلیل توانمندي سود
تعیین سطوح قیمت اولیه
روش هاي قیمت گذاري مبتنی بر تقاضا
قیمت گذاري ارزشی
قیمت گذاري پرمایه و گران
قیمت گذاري نفوذي
تفاوت قیمت گذاري تشخصی با پرمایه
قیمت گذاري با اعداد خرده
قیمت گذاری گروهی و ردیفی
قیمت گذاری جمعی یا بسته ای
قیمت گذاری پس رو
روش هاي قیمت گذاري مبتنی بر قیمت تمام شده و سود
قیمت گذاري براساس منحنی تجربه
روش هاي قیمت گذاري مبتنی بر رقابت
تعدیل و مدیریت قیمت ها
انواع تخفیف ها

فصل دهم: سیستم و مدیریت توزیع
تعریف توزیع
مدیریت کانال های توزیع
انواع واسطه ها
مراحل تصمیمات مهم در طراحی کانال های توزیع
مراحل طراحی کانال های توزیع
عوامل شناسایی کانال های مختلف
ارزیابی و گزینش کانال ها
ارزیابی و گزینش کانال ها
کانال هاي اصلی توزیع
شبکه توزیع
خرده فروش ها
عمده فروش ها
دلال ها و کارگزاران
اساس طبقه بندي واسطه هاي خرده فروش
انواع عمده فروش ها
مهم ترین انواع کارگزاران
مدیریت توزیع فیزیکی
وظایف توزیع فیزیکی

فصل یازدهم: فعالیت هاي ترفیعی وتشویقی
مقدمه
فرآیند ارتباطات
عوامل موثر در ترکیب ترفیع
اجزای آمیخته ترفیع و تشویق
گام های اصلی برنامه تبلیغات آگهی ها
مشخص کردن هدف
تصمیمات در مورد بودجه اگهی
تصمیمات در مورد پیام
تصمیمات در مورد رسانه گروهی
ارزیابی عملیات آگهی در رسانه
پیشبرد فروش
تصمیمات اصلی در امور پیشبرد فروش
ایجاد برنامه پیشبرد فروش
اهداف روابط عمومی
مراحل تعیین زمان و نحوه استفاده از روابط عمومی
فروش حضوري
مزیت فروش حضوري
انواع مشاغل فروش
فرآیند استراتژیک فروش حضوري
عوامل موثر در ترکیب ترفیع
مراحلی که در انتخاب فروشندگان مهم است
سه گام اصلی در انتخاب نیروي فروش
روش های متداول پرداخت دستمزد به نیروی فروش

فصل دوازدهم: انواع بازاریابی
مقدمه
انواع بازاریابی
بازاریابی خود (شخصی)
بازاریابی سازمان
بازاریابی مکان
بازاریابی ایده
بازاریابی خدماتی
ویژگی امورخدماتی
آمیخته بازاریابی خدمات
بازاریابی در سازمان هاي غیرتجاري
اهمیت بازاریابی غیرتجاری
ایجاد برنامه استراتژیک براي بازاریابی غیرتجاري
تجزیه وتحلیل بازار هدف
برنامه ریزي محصول
تعیین قیمت
سیستم توزیع
برنامه هاي ترفیع فروش
اجراي برنامه هاي عملیاتی

فصل سیزدهم: بازاریابی بین المللی
مقدمه
اهمیت بازارهای جهانی
استراتژي همگانی یا ویژه
مراحل عمده تصمیم گیري دربازاریابی بین الملل
ارزیابی محیط بازاریابی بین المللی
سیستم بازرگانی بین المللی
وضعیت اقتصادي
وضعیت سیاسی- قانونی کشورها
وضعیت فرهنگی
تصمیم به فعالیت در سطح بین الملل
تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین الملل
تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین الملل
استراتژي صادرات
همکاری مشترک
سرمایه گذاری مستقیم
انواع صادرات
صادرات غیرمستقیم
صادرات مستقیم
انواع همکاری مشترک
همکاري مشترك از طریق واگذاري امتیازي خاص
قرارداد تولید
قرارداد همکاري در مدیریت
همکاري به صورت مالکیت مشترك


توضیحات:
کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی، از جمله منابع مهم درس مدیریت بازاریابی در سطح کارشناسی و هم چنین مهمترین منبع طرح سوالات آزمون کارشناسی ارشد درس مدیریت بازاریابی مجموعه مدیریت می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کل سیزده فصل این کتاب می باشد که در 355 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که هم می تواند به عنوان ارائه کلاسی و هم به عنوان خلاصه ای جامع و کامل جهت مطالعه و آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد درس مدیریت بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن، کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

جزییات بیشتر


 • عنوان پاورپوینت فصول 1 الی 5 کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری

 • دانلود پاورپوینت فصول 1 الی 5 کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری، در قالب ppt و در 134 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: برر
 • کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش احمد آذربانی و رضا کلانتری,دانلود کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش احمد آذربانی و رضا کلانتری,پاورپوینت کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش احمد آذربانی و رضا کلانتری,نکات کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش احم,,,


 • عنوان پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری با موضوع بازی

 • دانلود ، در قالب ppt و در 60 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعاریف بازی، تقسیم بازی ها از دید «راجرکای لوا»، نکات بازیها از نظر تربیتی، تفاوت بین پلی و گیم، مهم ترین
 • پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری با موضوع بازی,پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش آذربانی کلانتری ,پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش ,پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری, • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی بین المللی تألیف میرزا حسن حسینی

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی بین المللی تألیف میرزا حسن حسینی، در قالب pptx و در 295 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: كليات بازاريابي بين المللي هدف
 • کتاب بازاریابی بین المللی تألیف میرزا حسن حسینی,کتاب بازاریابی بین المللی میرزا حسن حسینی,دانلود کتاب بازاریابی بین المللی تألیف میرزا حسن حسینی,پاورپوینت کتاب بازاریابی بین المللی تألیف میرزا حسن حسینی,خلاصه کتاب بازاریابی بین المللی تألیف میرزا,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب برنامه سازي پيشرفته تالیف دکتر احمد فراهی

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 567 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مقدمه: زبان C يک زبان همه منظوره است. دستورالعمل‌هاي اين زبان بسيار شبيه عبارات جبري و
 • دانشگاه پیام نور, خلاصه کتاب برنامه سازي پيشرفته تالیف دکتر احمد فراهی, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب برنامه سازي پيشرفته تالیف دکتر احمد فراهی, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب برنامه سازي پيشرفته تالیف دکتر احمد فراهی, تحقیق خلاصه کتاب برنامه سازي پيشرفت,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب صرف و نحو کاربردی1 دکتر سید احمد امام زاده

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب صرف و نحو کاربردی1 دکتر سید احمد امام زاده، در قالب ppt و در 392 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: الدّرس الأوّل: الحروف و الحرکات: الف- حر
 • کتاب صرف و نحو کاربردی1 دکتر سید احمد امام زاده,دانلود کتاب صرف و نحو کاربردی1 دکتر سید احمد امام زاده,کتاب صرف و نحو کاربردی1 احمد امام زاده,کتاب صرف و نحو کاربردی1 دکتر امام زاده,پاورپوینت کتاب صرف و نحو کاربردی1 دکتر سید احمد امام زاده • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب فیزیک نجوم مقدماتی،مولف:دکتر احمد حسن پور

 • خرید و دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب فیزیک نجوم مقدماتی،مولف:دکتر احمد حسن پور، در قالب ppt و در 331 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مکانیک سماوی و منظومه شمس
 • فیزیک,فیزیک نجوم,فیزیک نجوم مقدماتی,احمد حسن پور,تحقیق فیزیک نجوم مقدماتی,دانلود فیزیک نجوم مقدماتی,کتاب فیزیک نجوم مقدماتی
 • عنوان پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک تألیف فرد آر. دیوید ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی

 • عنوان: دسته: مدیریت فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 50 اسلاید این فایل شامل پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک تألیف فرد آر. دیوید ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر س
 • دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک تألیف فرد آر دیوید ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی,دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی,دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک تألیف فرد آر دیوید ترجمه پارسائیان و اعرابی • عنوان پاورپوینت فصل دهم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف حسن الوداری با موضوع سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی

 • دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی، در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویر
 • پاورپوینت فصل دهم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف حسن الوداری با موضوع سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی,پاورپوینت فصل دهم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار الوداری با موضوع سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی,پاورپوینت فصل دهم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف حسن الوداری ,پاورپوینت سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی


 • عنوان پاورپوینت روش تحقیق دکتر سید عباس ابراهیمی 357 اسلاید

 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات357حجم3726/614 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کامل دانلود پاورپوینت جزوه درس روش تحقيق جهت رشته عمومی در قالب 357 اسلاید و با
 • پاورپوینت جزوه درس روش تحقيق,پاورپوینت روش تحقيق,پاورپوینت جزوه روش تحقیق ,دانلود پاورپوینت روش تحقيق • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران تالیف دکتر علی اصغر رضوانی

 • مشخصات فایل: انتشارات پیام نور قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 207 قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت: فهرست فصول پاورپوینت فصل اول تعاریف و مفاهیم شهر و روستا فص
 • روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران, خلاصه کتاب روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران, دانلود خلاصه کتاب روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران, دانشگاه پیام نور , دانلود کتاب روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران, دانلود را


 • عنوان پاورپوینت ارتباطات و مذاكرات در فعاليتهاي بازاريابي بين المللي (فصل سوم کتاب بازاریابی بین المللی تألیف دکتر میرزا حسن حسینی)

 • دانلود پاورپوینت ارتباطات و مذاكرات در فعاليتهاي بازاريابي بين المللي ( فصل سوم کتاب بازاریابی بین المللی تألیف دکتر میرزا حسن حسینی)، در قالب pptx و در 20 اسلا
 • پاورپوینت ارتباطات و مذاكرات در فعاليتهاي بازاريابي بينالمللي ( فصل سوم کتاب بازاریابی بین المللی تألیف دکتر میرزا حسن حسینی),پاورپوینت فصل سوم کتاب بازاریابی بین المللی تألیف دکتر میرزا حسن حسینی,پاورپوینت ارتباطات و مذاكرات در فعاليتهاي بازاريابي بينالمللي ,ارتباطات و مذاكرات در فعاليتهاي بازاريابي بينالمللي ,پاورپوینت فصل سوم کتاب بازاریابی بین المللی تألیف دکتر میرزا حسن حسینی با موضوع ارتباطات و مذاكرات در فعاليتهاي بازاريابي بينالمللي ,
 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب اصول حسابداري 1 تألیف دکتر ويدا مجتهد زاده

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 338 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از پاورپوینت :فصل اول هدف : آشنايي با تاريخچه حسابداري، تعاريف و مفاهيم آن قرون وسطي جمع آوري ماليات توسط
 • خلاصه کتاب اصول حسابداري 1 تألیف دکتر ويدا مجتهد زاده, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب اصول حسابداري 1 تألیف دکتر ويدا مجتهد زاده, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب اصول حسابداري 1 تألیف دکتر ويدا مجتهد زاده, تحقیق خلاصه کتاب اصول حسابداري 1 تألیف دکتر ويدا م,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تألیف دکتر کرامت الله زیاری

 • دانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تألیف دکتر کرامت الله زیاری، با فرمت ppt و در 157 اسلاید قابل ویرایش فهرست : فصل اول تعاریف و
 • معماری , کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تألیف دکتر کرامت الله زیاری, دانلود پاورپوینت کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تألیف دکتر کرامت الله زیاری, پاورپوینت در مورد کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تألیف دکتر کرامت الله زیاری, تحقیق کتاب


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روش ها و فنون تدریس تألیف دکتر اسکندر فتحی آذر

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 137 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: اهمیت درک مفهوم تدریس معلمان و آشنایی با ماهیت شغل خود پژوهشگران ناظران و ارزیابان اعما
 • خلاصه کتاب روش ها و فنون تدریس تألیف دکتر اسکندر فتحی آذر, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روش ها و فنون تدریس تألیف دکتر اسکندر فتحی آذر, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب روش ها و فنون تدریس تألیف دکتر اسکندر فتحی آذر, تحقیق خلاصه کتاب روش ها و فنون تدریس ت,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب بایسته های حقوق اساسی تألیف دکتر ابوالفضل قاضی

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 267 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: درس اول لئون دوگی leon dogitحقوق دان فرانسوی جامعه سیاسی را به فرمانروایان وفرمانبران ت
 • خلاصه کتاب بایسته های حقوق اساسی تألیف دکتر ابوالفضل قاضی, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب بایسته های حقوق اساسی تألیف دکتر ابوالفضل قاضی, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب بایسته های حقوق اساسی تألیف دکتر ابوالفضل قاضی, تحقیق خلاصه کتاب بایسته های حقوق اساسی,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب بهداشت روانی تألیف دکتر محمد علی احمدوند

 • دانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه کتاب بهداشت روانی تألیف دکتر محمد علی احمدوند ، با فرمت ppt و در 330 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : هشیار (موراد مرتبط
 • روانشناسی , علوم تربیتی , خلاصه کتاب بهداشت روانی, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب بهداشت روانی, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب بهداشت روانی, تحقیق خلاصه کتاب بهداشت روانی, پاورپوینت درباره خلاصه کتاب بهداشت روانی, پاورپوینت راجع به خلاصه کتاب بهداشت روانی,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي تألیف دکتر جعفر باباجاني

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 331 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از پاورپوینت :حسابداري دولتي الف- جمع دريافتهاي نقدي دولت در طول سال مالي 70 مبلغ 4750 ميليارد ريال است.
 • خلاصه کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي تألیف دکتر جعفر باباجاني, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي تألیف دکتر جعفر باباجاني, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي تألیف دکتر جعفر باباجاني, تحقیق خلاصه کتاب حسابداري ,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب آسیب شناسی اجتماعی تألیف دکتر جعفر سخاوت

 • دانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه کتاب آسیب شناسی اجتماعی تألیف دکتر جعفر سخاوت ، با فرمت ppt و در 240 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : آشنایی با رفتار های
 • روانشناسی , علوم تربیتی , خلاصه کتاب آسیب شناسی اجتماعی, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب آسیب شناسی اجتماعی, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب آسیب شناسی اجتماعی, تحقیق خلاصه کتاب آسیب شناسی اجتماعی, پاورپوینت درباره خلاصه کتاب آسیب شناسی اجتماعی, پاورپوینت ر,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش تألیف دکتر علی تقی پور ظهیر

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 221 اسلاید قابل ویرایش. فهرست: قسمت اول: آموزش و پرورش (تحلیل مفاهیم موضوعها و هدفها) آموزش و پرورش( مفاهیم و تعاریف) آموزش و پرورش به
 • دانشگاه پیام نور خلاصه کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش تألیف دکتر علی تقی پور ظهیر, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش تألیف دکتر علی تقی پور ظهیر, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش تألیف دکتر علی تقی پور ظهی,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی تألیف دکتر جعفر سخاوت

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 240 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: نقش های اجتماعی در هر جامعه شبکه وسیعی از نقش ها وجود دارد که وظایف و حقوق افراد را مشخ
 • خلاصه کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی تألیف دکتر جعفر سخاوت, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی تألیف دکتر جعفر سخاوت, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی تألیف دکتر جعفر سخاوت, تحقیق خلاصه کتاب جامعه شنا,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روانشناسی کار تألیف دکتر محمود ساعتچی

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 271 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت :رابطه روانشناسي كار و روانشناسي صنعتي- سازماني روانشناسي كار و روانشناسي صنعتي- سازماني از ل
 • خلاصه کتاب روانشناسی کار تألیف دکتر محمود ساعتچی, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روانشناسی کار تألیف دکتر محمود ساعتچی, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب روانشناسی کار تألیف دکتر محمود ساعتچی, تحقیق خلاصه کتاب روانشناسی کار تألیف دکتر محمود ساعتچی, پاورپ,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب تالوفیتها رشته زیست شناسی تألیف دکتر مهدی یوسفی

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 220 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: ويژگي هاي عمومي جلبكها 1- جلبكها موجوداتي كلروفيل دار هستند و غذاي خود را از فتوسنتز بد
 • خلاصه کتاب تالوفیتها رشته زیست شناسی تألیف دکتر مهدی یوسفی, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تالوفیتها رشته زیست شناسی تألیف دکتر مهدی یوسفی, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب تالوفیتها رشته زیست شناسی تألیف دکتر مهدی یوسفی, تحقیق خلاصه کتاب تالوفیتها رشته زیس,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب تالوفیتها تألیف دکتر مهدی یوسفی

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 444 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: معيارهاي رده‌بندي جلبكها براي رده‌بندي جلبكها معيارهاي زير مورد نظر قرار مي‌گيرد: 1. رن
 • خلاصه کتاب تالوفیتها تألیف دکتر مهدی یوسفی, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تالوفیتها تألیف دکتر مهدی یوسفی, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب تالوفیتها تألیف دکتر مهدی یوسفی, تحقیق خلاصه کتاب تالوفیتها تألیف دکتر مهدی یوسفی, پاورپوینت درباره خلاصه کتاب تالوف,,,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب تحقیق در عملیات (1) تألیف دکتر عادل آذر

 • دانلود ، در قالب pptx و در 57 اسلاید، قابل ویرایش، شاملفصل اول: کلیات تحقیق در عملیات، تاریخچه تحقیق در عملیات [OR]، ویژگی های تحقیق در عملیات، مدلها در تحقیق د
 • پاورپوینت خلاصه کتاب تحقیق در عملیات (1) تألیف دکتر عادل آذر,خلاصه کتاب تحقیق در عملیات (1) دکتر عادل آذر,پاورپوینت کتاب تحقیق در عملیات 1 تألیف دکتر عادل آذر,پاورپوینت کتاب تحقیق در عملیات یک عادل آذر,دانلود رایگان پاورپوینت کتاب تحقیق در عملیات 1تألیف دکتر عادل آذر,


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب دینامیک سازه ها تألیف دکتر خسروبیگی

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب دینامیک سازه ها تألیف دکتر خسروبیگی، در قالب ppt و در 407 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: ضرورت آموزش و ارائه درس فصل دوم: یادآو
 • دینامیک سازه ها,دینامیک سازه ها چوپرا ترجمه طاحونی,دینامیک سازه ها با sap2000,دینامیک سازه ها خسرو برگی,دینامیک سازه ها چوپرا,جزوه دینامیک سازه ها,کتاب دینامیک سازه ها,پاورپوینت دینامیک سازه ها,جزوه دینامیک سازه ها خسرو برگی • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب بوستان سعدی (نظم 5- بخش 1) تألیف دکتر حسن انوری

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب بوستان سعدی (نظم 5- بخش 1) تألیف دکتر حسن انوری، در قالب ppt و در 158 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: اهداف کلی اهداف رفتاری درباره سعدی
 • کتاب بوستان سعدی (نظم 5, بخش 1) دکتر حسن انوری,کتاب بوستان سعدی دکتر حسن انوری,کتاب بوستان سعدی حسن انوری,کتاب بوستان سعدی انوری,پاورپوینت کتاب بوستان سعدی دکتر حسن انوری,نکات کتاب بوستان سعدی دکتر حسن انوری


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب اندیشه اسلامی1 جعفر سبحانی تألیف دکتر محمد رضایی

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب اندیشه اسلامی1 جعفر سبحانی تألیف دکتر محمد رضایی، در قالب ppt و در 213 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: بخش اول: انسان و ايمان الف) ضرورت
 • کتاب اندیشه اسلامی1 جعفر سبحانی,دانلود کتاب اندیشه اسلامی1 جعفر سبحانی,خلاصه کتاب اندیشه اسلامی1 جعفر سبحانی,دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی1 جعفر سبحانی,دانلود کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی ویرایش دوم


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب تحقیق در عملیات1 تألیف دکتر عادل آذر

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تحقیق در عملیات1 تألیف دکتر عادل آذر، در قالب pptx و در 57 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات تحقیق در عملیات تاریخچه تحقیق د
 • کتاب تحقیق در عملیات 1 دکتر عادل آذر,کتاب تحقیق در عملیات 1 عادل آذر,دانلود کتاب تحقیق در عملیات 1 دکتر عادل آذر,پاورپوینت کتاب تحقیق در عملیات 1 دکتر عادل آذر,نکات کتاب تحقیق در عملیات 1 دکتر عادل آذر,خلاصه کتاب تحقیق در عملیات 1 دکتر عادل آذر


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب الکتروشیمی برای مهندسین تألیف دکتر حسین پازنده

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب الکتروشیمی برای مهندسین تألیف دکتر حسین پازنده، در قالب ppt و در 196 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: بخش اول: قسمت نظری کلیات هدایت نیروی
 • کتاب الکتروشیمی برای مهندسین دکتر حسین پازنده,دانلود کتاب الکتروشیمی برای مهندسین دکتر حسین پازنده,پاورپوینت کتاب الکتروشیمی برای مهندسین دکتر حسین پازنده,نکات کتاب الکتروشیمی برای مهندسین دکتر حسین پازنده


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی، در قالب ppt و در 244 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مفاهیم و ویژگی
 • کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دکتر مهدی الوانی,دانلود کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دکتر مهدی الوانی,پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دکتر مهدی الوانی,نکات کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دکتر مهدی الوانی


 • عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب سیر آراء در تربیتی غرب تألیف دکتر علیمحمد کاردان

 • دانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه کتاب سیر آراء در تربیتی غرب تألیف دکتر علیمحمد کاردان، فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش. تعداد اسلاید : 271 بخشی از متن
 • خلاصه کتاب سیر آراء در تربیتی غرب تألیف دکتر علیمحمد کاردان, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب سیر آراء در تربیتی غرب تألیف دکتر علیمحمد کاردان, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب سیر آراء در تربیتی غرب تألیف دکتر علیمحمد کاردان, تحقیق خلاصه کتاب سیر آراء در ترب,,,


 • عنوان پاورپوینت کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد از ابراهیمی

 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات328حجم3863/143 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کامل دانلود جهت رشته ی روان شناسی در قالب 328 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل
 • پاورپوینت کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد,پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب ,پاورپوینت کتاب از ابراهیمی,پاورپوینت کتاب در حوزه روان شناسی از ابراهیمی