عنوان جزوه بیوشیمی(بخش دوم)

جزوه بیوشیمی(بخش دوم)|39015653|flu|
هم اکنون فایل با مشخصه ی جزوه بیوشیمی(بخش دوم) وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. دانلود کتا ب بیوشیمی(بخش دوم)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام , دانلود,کتا ب بیوشیمی(بخش دوم)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام , دانلود کتا ب, بیوشیمی(بخش دوم) رشته دامپروری, گرایش تغذیه دام , غشاء سلولی, انتقال مواد

ادامهتوضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دامفصل یازدهم : ساختار غشاء سلولی

غشاء سلولی از لیپید، پروتئین و کربوهیدرات (به صورت جزئی
از گلیکولیپیدها و گلیکوپروتئینها) تشکیل شده است
.

لیپیدهاي اصلی غشاء سلولی شامل فسفولیپیدها ،
گلیکواسفنگولیپیدها و کلسترول میباشند که به طور نامتقارن بین دو


لایه غشاء پخش شدهاند. لایه خارجی بیشتر داراي فسفاتیدیل
کولین، اسفنگومیلین و کلسترول و لایه داخلی عمدتاً


داراي فسفاتیدیل سرین، فسفاتیدیل اتانول آمین و فسفاتیدیل
اینوزیتول میباشد. فلیپازها با جابجایی فسفولیپیدها بین


دو لایه غشاء در پیدایش عدم تقارن دو لایه لیپیدي نقش دارند.


فسفولیپیدهاي غشاء یک سر قطبی و آبدوست (هیدروفیل) و دو دم
غیرقطبی و آبگریز (هیدروفوب) دارند و به همین


دلیل دوگانه دوست (آمفی پاتیک) میباشند. غشاهاي سلولی داراي
ساختار دولایهاي از فسفولیپیدها هستند؛ به طوریکه


دمهاي غیرقطبی در مرکز دو لایه و به سمت یکدیگر بوده و
گروههاي سرقطبی به سمت خارج و در تماس با فاز آبی


(فضاي خارج سلولی و سیتوزول) . میباشند


فسفولیپیدها، صابونها، منواسیل گلیسرولها و دياسیل
گلیسرولها در محیط آبی ساختارهاي کروي به نام میسل


تشکیل میدهند؛ نواحی آبگریز آنها به سمت داخل بوده و از آب
دورند و گروههاي سرقطبی و آبدوست به سمت خارج و


در تماس با فاز آبی می . باشند

لیپوزومها وزیکولهاي کوچکی هستند که تحت تأثیر امواج خفیف
فراصوتی
(Sonication ) ایجاد میشوند و داراي

ساختار دو لایه لیپیدي هستند که یک حفره آبی را احاطه می .
کند


پروتئینهاي غشاء به دو دسته تقسیم میشوند: پروتئینهاي
اینتگرال
(Integral) یا غشاءگذر و پروتئینهاي محیطی

(Peripheral) یا سطحی. پروتئینهاي اینتگرال به طور نامتقارن
در ضخامت غشاء دو لایه لیپیدي پخش شده اند و به


دلیل داشتن دو سر آبدوست که از درون و بیرون غشاء برجست ه
شدهاند و یک منطقه آبگریز که از مرکز آبگریز دو لایه


لیپیدي میگذرد ، آمفیپاتیک میباشند. براي مثال در غشاء
گلبول قرمز پروتئین تعویض آنیونی (باند 3) پروتئینی چند


گذر است و حداقل ده بار از عرض دو لایه غشاء عبور میکند؛ در
حالیکه گلیکوفورینهاي
B ،A و C از نوع تک گذر بوده

و فقط یک بار در طول غشاء امتداد یافتهاند. پروتئینهاي
محیطی از طریق برهمکنش با نواحی آبدوست پروتئینهاي


اینتگرال و سر قطبی فسفولیپیدها به غشاء متصل میشوند؛ مانند
اسپکترین، انکیرین، اکتین و پروتئین باند


سنگر (Singer) و نیکلسون (Nicolson)
مدل موزاییک سیال را براي غشاها پیشنهاد دادند که براساس آن
بعضی از


پروتئینهاي اینتگرال در دو لایه لیپیدي فرو رفتهاند و
پروتئینهاي محیطی به سطح غشاء چسبیدهاند. درجه سیالیت


(Fluidity) غشاء به دما و ترکیب لیپیدي آن بستگی دارد.
زنجیرههاي آبگریز اسیدهاي چرب در غشاء میتوانند چنان


آرایش منظمی پیدا کنند که ساختمانی نسبتاً سخت ایجاد شود.
زنجیرههاي آبگریز با افزایش دما از حالت منظم به


حالتی نامنظم یعنی آرایشی شبه مایع تبدیل میشوند. دم
اسیدهاي چرب اشباع مستقیم است، ولی دم اسیدهاي چرب


غیراشباع که معمولاً به شکل سیس هستند تا خورده است. هر چه
تاخوردگی دمها بیشتر باشد، فشردگی غشاء کمتر


بوده و غشاء سیالتر می . شود

در دماي انتقالی (Transition temperature)
یا Tm ساختمان غشاء از حالت
منظم به حالت نامنظم تبدیل میشود


(یا ذوب میشود). اسیدهاي چرب اشباع و بلند با قدرت
بیشتري از طریق زنجیرههاي هیدروکربنی خود با یکدیگر برهم


کنش دارند و لذا Tm را افزایش
میدهند؛ یعنی براي افزایش سیالیت غشاء دماي بیشتري مورد نیاز است. ولی اسیدهاي


چرب غیراشباع که به شکل سیس هستند با کاهش فشردگی زنجیرههاي
جانبی و بدون کاستن از خاصیت آبگریزي آنها،


سیالیت غشاء را افزایش میدهند. کلسترول در دماي کمتر از Tm
در بر همکن ش دمهاي اسیدهاي چرب تداخل ایجاد

میکند و موجب افزایش سیالیت غشاء میشود، ولی در دماي بیشتر
از
Tm سیالیت غشاء را کاهش میدهد، زیرا به اندازه

دمهاي هیدروکربنی اسیدهاي چرب در غشاء تحرك ندارد و
بنابراین سیالیت غشاء محدود می . شود
انتقال مواد از غشاء

غشاهاي بیولوژیکی به دلیل داشتن ماهیت اسیدي در برابر اکثر
مواد قطبی یا باردار نفوذناپذیر میباشند، ولی نسبت به مولکولهاي کوچک، غیرقطبی و
آبگریز نفوذپذیرند. ترکیبات قطبی و باردار و یونها براي عبور از غشاء به
پروتئینهاي غشائی نیاز دارند که شامل پروتئینهاي حامل و کانالها میباشند


مجموعه تستها:

1 - تمام موارد زیر مربوط به ویتامین A است مگر ؟

1) جلوگیري ازکم خونی 2) بعنوان آنتی اکسید انت

3) بینایی 4) ایجاد سرطان

-2 بیوتین جهت انجام کدام واکنش زیر ضروري می باشد ؟

1) هیدروکسیلاسیون 2 ) کربوکسیلاسیون 3) دامیناسیون 4)
دهیدراتاسیون


3 - افزایش کدام ویتامین به مواد غذایی از اکسیداسیون آن
جلوگیري می کند ؟


B1

(4 D (3 E (2 K (1

-4 ویتامین E را به
خاطر داشتن کدام خواص به مواد غذایی اضافه می کنند ؟


1) خاصیت اسید 2) خاصیت ضد میکروبی

3) خاصیت آنتی اکسیدانتی 4) خاصیت اکسید کنندگی


5- در ارتباط با ویتامین K کدام
عبارت نادرست است ؟


1) از طریق گاما کربوکسیلاسیون اسید گلوتامیک به انجام
انعقاد خون کمک می کند
.

2) فرم طبیعی آن در چربی است .

3) دیکومارول آنتاگونیست آن است .

4) در ساختمان آن حلقۀ ایزوالکسازین بکار رفته است .


6 - براي جلوگیري از اکسیداسیون چربی هاي مایع و دوام آنها کدام
ویتامین اضافه می شود ؟


B1

(4 D (3 E (2 K (1

-7 مصرف خام سفیده باعث کاهش فعالیت کدام ویتامین می شود ؟


B6

(4 H (3 C (2 K (1« 88» بیوشیمی

-8 کدام ویتامین ایزوپرونوئید نیست ؟

K (4 C (3 E (2 A (1

-9 کدام ویتامین متعلق به خانوادة کینون هاست ؟


C(4 A(3 E(2 K 1(

3 م می به 1 و 25 هیدروکسی ویتامین 10 3 D - تبدیل 25 - هیدروکسی ویتامین - D

بوسیله کدام یک انجا

شود ؟

1 1) - هیدروکسیلاز کبدي 1 2) - هیدروکسیلاز کلیوي


2 3) - هیدروکسیلاز کلیوي 25 (4 - هیدروکسیلاز کبدي


-11 کدام ویتامین در فعال شدن پروترومبین نقش دارد ؟


K (4 C (3 B (2 A (1پاسخنامه تست هاي فصل ویتامین ها

- 1-4

2-2

3-2 - سه ویتامین E/C/A آنتی
اکسیدانت هستند
.4-3 - ویتامین E یک نوع آنتی
اکسیدانت است
.

5-4 - در ساختمان ویتامین B2 حلقه
ایزوالکسازین وجود دارد
.

-2 6

7-3 - مصرف سفیده خام تخم مرغ سبب کاهش جذب ویتامین H
یا بیوتین می شود .

8-3 - ویتامین C نوعی ویتامین
محلول در آب است وساختمان آن نوعی قند می باشد
.

9-1 - ویتامین K نوعی کینون
است
.

10-2 - آنزیم 1 - هیدروکسیلاز درکلیه سبب تبدیل 25 -
هیدروکسی
D3 به 1 و 25 هیدروکسی D3 می شود .

11-4 - ویتامین K با فعلا
کردن پروترومبین در انعقاد خون نقشی دارد

جزییات بیشتر


 • عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم) در 18 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به ش
 • مباني نظري و پيشينه پژوهش اعتیاد,دانلود مباني نظري پیشینه مواد مخدر,مباني نظري مواد مخدر,فصل دوم اعتیاد,ادبيات نظري معتادین,چارچوب نظري مصرف مواد مخدر,پيشينه نظري تاثیر مصرف مواد مخدر,پيشينه پژوهش اعتیاد,پيشينه تحقيق علل اعتیاد جوانان


 • عنوان مبانی نظری و ادبیات پژوهشی تعاریف مفهومی تصادفات و علل تصادفات (فصل دوم)

 • دانلود مبانی نظری و ادبیات پژوهشی تعاریف مفهومی تصادفات و علل تصادفات (فصل دوم) در 38 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع ن
 • مبانی نظری و ادبیات پژوهشی تعاریف مفهومی تصادفات و علل تصادفات (فصل دوم),دانلود مباني نظري تعريف تصادف رانندگي,مباني نظري عوامل جاده ای تصادفات,پيشينه تحقيق عوامل موثر بر تصادفات جاده ,پيشينه پژوهش عوامل انسانی تصادفات,فصل دوم پايان نامه ارشد تص


 • عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری تسلط(فصل دوم پایان نامه)

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری تسلط(فصل دوم) در 24 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه AP
 • مباني نظري و پيشينه پژوهش یادگیری در حد تسلط,دانلود مباني نظري یادگیری در حد تسلط,مباني نظري آموزش یادگیری در حد تسلط,فصل دوم نظریه یادگیری در حد تسلط,مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط,یادگیری در حد تسلط بلوم,ادبيات نظري روش تدریس یادگیری در


 • عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش الکترونیکی و مدل های پذیرش تکنولوژی اطلاعات (فصل دوم)

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش الکترونیکی و مدل های پذیرش تکنولوژی اطلاعات (فصل دوم پایان نامه) در 63 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظر
 • مبانی نظری آموزش الترونیکی و مدل های پذیرش تکنولوژی اطلاعات,فصل دوم پایان نامه آموزش الترونیکی و مدل های پذیرش تکنولوژی اطلاعات,پیشینه تحقیق آموزش الترونیکی و مدل های پذیرش تکنولوژی اطلاعات,مبانی نظری نظری آموزش الترونیکی و مدل های پذیرش تکنولوژی


 • عنوان مبانی وپیشینه نظری تحقیق بررسی درمان های هیپنوتراپی(فصل دوم)

 • دارای 19 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مور
 • مبانی وپیشینه نظری تحقیق بررسی درمان های هیپنوتراپی(فصل دوم),پیشینه نظری تحقیق بررسی درمان های هیپنوتراپی(فصل دوم),مبانی نظری تحقیق بررسی درمان های هیپنوتراپی(فصل دوم),مبانی وپیشینه نظری تحقیق, بررسی درمان های هیپنوتراپی(فصل دوم)


 • عنوان پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری و طراحی سازمان (جلد دوم) تالیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی

 • دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری و طراحی سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی با موضوع روابط بین گروهی و تعارض، در قالب pptx و در 15 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعارض بین گروه ها چیست؟ تعارض در سطح افقی تعارض در سطح عمود
 • پاورپوینت روابط بین گروهی و تعارض,پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری و طراحی سازمان (جلد دوم) تالیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی با موضوع روابط بین گروهی و تعارض,فصل سیزدهم کتاب تئوری و طراحی سازمان (جلد دوم) تالیف ریچارد ال دفت,پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری و طراحی سازمان پارساییان و اعرابی


 • عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا (فصل دوم)

 • دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا (فصل دوم) در 49 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درو
 • دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا,مبانی نظری ویژگی های اضطراب مرگ,پیشینه تحقیق نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا,پیشینه نظری از مفهوم تصویرذهنی از خدا,پیشینه پژوهش تصویر ذهنی از خدا,فصل دوم پایان نامه اضطراب مرگ,چارچ,


 • عنوان كاربرد مديريت دانش در بخش دولتي

 • تحقيق متشکل از 20 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: تغييرات سريع در دنياي امروز، سازمانها را با چالشهاي مختلفي روبرو كرده است؛ اما در اين ميان سازمانهايي موفق هستند كه به كمك ابزارهاي مديريتي و فناوريهاي نوين، از فرصتهاي
 • تحقيق كاربرد مديريت دانش در بخش دولتي


 • عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازار های مالی وتوسعه مالی (فصل دوم)

 • دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق بازار های مالی وتوسعه مالی (فصل دوم) در 45صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متن
 • دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق بازار های مالی وتوسعه مالی (فصل دوم) ,مبانی نظری پیشینه تحقیق بازار های مالی وتوسعه مالی (فصل دوم) ,مبانی نظری بازار های مالی وتوسعه مالی (فصل دوم)


 • عنوان ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و نظریه های کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی(فصل دوم)

 • دانلود ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و نظریه های کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی (فصل دوم) در 59 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
 • ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و نظریه های کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی,مبانی نظری مفاهیم فرسودگی شغلی,پیشینه تحقیق دیدگاه های کیفیت زندگی کاری,پیشینه پژوهش فرسودگی شغلی,فصل دوم پایان نامه ارشد زندگی کاری,چارچوب نظری فرسودگی شغلی و کیفیت ز


 • عنوان فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مؤلفه ها و نظریه های عقب ماندگی ذهنی (DSM-IV-TR)

 • فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مؤلفه ها و نظریه های عقب ماندگی ذهنی ، در قالب ورد، در 34 صفحه، قابل ویرایش مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده ف
 • فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مؤلفه ها و نظریه های عقب ماندگی ذهنی,مبانی نظری تعریف عقب ماندگی ذهنی,عقب ماندگی ذهنی ژنتیک,طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی در dsm 5,عقب ماندگی ذهنی pdf,پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی,درمان عقب ماندگی ذهنی تبریزیان,درم,,,


 • عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری خاکستری(فصل دوم تحقیق)

 • توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری خاکستری(فصل دوم تحقیق) ,مبانی نظری و پیشینه تئوری خاکستری(فصل دوم تحقیق)


 • عنوان پاورپوینت آموزش فصل دوم علوم سوم ابتدایی مبحث خوراکی ها

 • عنوان پاورپوینت درسی : دانلود فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا با توجه بر اینکه پاورپوینت دوستی و مشاوره درس
 • پاورپوینت آموزش فصل دوم علوم سوم ابتدایی مبحث خوراکی ها,پاورپوینت, آموزش ,فصل دوم ,علوم ,سوم ابتدایی, مبحث خوراکی ها


 • عنوان پاورپوینت خلاصه جلد دوم کتاب تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی

 • دانلود پاورپوینت خلاصه جلد دوم کتاب تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی، در قالب ppt و در 64 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: نظریه حس گری سازمانی بوم شناسی جمعیتی سازمان ها طراحی ساختار و مدیریت سازمان های از بیرون کنترل شونده نهادینگی
 • کتاب تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی,کتاب تئوری های سازمان دکتر رحمان سرشت,کتاب مدیریت دکتر رحمان سرشت,کتاب پساتجددگرایی دکتر سرشت,مدیریت سازمان دکتر سرشت,کتاب منابع انسانی سرشت


 • عنوان مبانی نظری و وپیشینه پژوهش ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی(فصل دوم)

 • دانلود در 34 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کام
 • مبانی نظری و وپیشینه پژوهش ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی,دانلود مبانی نظری ,مبانی نظری روش نگهداری حسابهای خرید و فروش کالا,پیشینه تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی,پیشینه پژوهش ساختار مالکیت,فصل دوم پایان نامه نگهداری ,


 • عنوان فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های کیفیت زندگی

 • ، در قالب ورد، در 70 صفحه، قابل ویرایش مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در
 • فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های کیفیت زندگی,مفهوم کیفیت زندگی,کیفیت زندگی مقاله,تعریف مفهومی کیفیت زندگی,پیشینه تحقیق در مورد کیفیت زندگی,پیشینه تحقیق کیفیت زندگی,مبانی نظری کیفیت زندگی,تعریف نظری کیفیت زندگی,عوامل موثر ب,,,


 • عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش فیزیولوژی بسکتبال، اسیدلاکتیک (فصل دوم)

 • دانلود در 33 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کام
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش فیزیولوژی بسکتبال اسیدلاکتیک (فصل دوم),مبانی نظری فیزیولوژی بسکتبال اسیدلاکتیک,پیشینه تحقیق فیزیولوژی بسکتبال اسیدلاکتیک,پیشینه پژوهش فیزیولوژی بسکتبال اسیدلاکتیک,چارچوب نظری فیزیولوژی بسکتبال اسیدلاکتیک,پیشینه ن,


 • عنوان پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : اگر تمام شود

 • مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : اگر تمام شود قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 5 درس در یک نگاه : • •موادی مانند : نفت ، گاز ، گازوییل و بنزین را سوخت می نامند . سوخت ها می سوزند وگرما تولید می کنند . از گرمای آن ها برای گر
 • پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث اگر تمام شود


 • عنوان ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی (فصل دوم )

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی (فصل دوم) در 42 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. کاربردهای مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهش
 • ادبیات, نظری, و, پیشینه, تحقیق, فرسودگی, شغلی, (فصل, دوم, )


 • عنوان پاورپوینت درس دوم فارسی نهم عجایب صنع حق تعالی

 • دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت درس دوم فارسی نهم شماره3 دارای 18 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید : 18 اسلاید فرمت فایل: پاورپوینت .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ
 • پاورپوینت,درس,دوم,فارسی,نهم,شماره3,پاورپوینت درس دوم فارسی نهم شماره3, پاورپوینت درس دوم فارسی نهم شماره3 ,پاورپوینت درس دوم فارسی نهم شماره3 , پاورپوینت درس دوم فارسی نهم شماره3,پاورپوینت درس دوم فارسی نهم شماره3


 • عنوان نقشه ی بخش های شهرستان خرمشهر

 • بخش های شهرستان خرمشهر (واقع در استان خوزستان) این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
 • نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستانها,شیپ فایل بخش های شهرستانها,نقشه ی بخش های شهرستان خرمشهر,شیپ فایل بخش های شهرستان خرمشهر,بخش های شهرستان خرمشهر,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان خرمشهر,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان خرمشهر,دانلود نقشه شهرس


 • عنوان پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه و امید و امیدواری

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امید و امیدواری که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. مشخصات فایل تعداد صفحات38حجم214/966 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل فصل دوم پایان نامه و پیشینه
 • فصل دوم پایان نامه امید و امیدواری,مبانی نظری امید و امیدواری,پیشینه تحقیق امید و امیدواری,پیشینه داخلی امید و امیدواری,پیشینه خارجی امید و امیدواری,پیشینه پژوهش امید و امیدواری,پیشینه نظری امید و امیدواری,چارچوب نظری امید و امیدواری,مبانی نظری امید به زندگی,دانلود مبانی نظری امیدواری


 • عنوان ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان (فصل دوم )

 • دانلود در 17 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کام
 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان,فصل دوم پایان نامه نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان,پیشینه تحقیق نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان,مبانی نظری نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان,چارچوب نظری درگیری والدین


 • عنوان پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه شادکامی نوجوانان

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی نوجوانان که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. مشخصات فایل تعداد صفحات60حجم198/939 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل فصل دوم پایان نامه و پیشینه
 • فصل دوم پایان نامه شادکامی نوجوانان,مبانی نظری شادکامی نوجوانان,پیشینه تحقیق شادکامی نوجوانان,پیشینه داخلی شادکامی نوجوانان,پیشینه خارجی شادکامی نوجوانان,پیشینه پژوهش شادکامی نوجوانان,پیشینه نظری شادکامی نوجوانان,ادبیات نظری شادکامی نوجوانان,چارچوب نظری شادکامی نوجوانان


 • عنوان پاورپوینت تضمین کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی (بخش بیوشیمی)

 • دانلود جهت رشته پزشکی در قالب 56 اسلاید و با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات56حجم2087/567 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته پزشکی در قالب 56 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش در کنترل کیفی آماری نمونه
 • پاورپوینت شاخص های کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی,پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی,پاورپوینت اصطلاحات بیوشیمی,پاورپوینت تست های بیوشیمی,پاورپوینت بیوشیمی خون


 • عنوان پاورپوینت فناوری اطلاعات در هند و مهمترین دستاوردها و رویکردها در بخش فناوری اطلاعات

 • دانلود در 20 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات20حجم914/226 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 20 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش اطلاعات جغرافیایی lدومین كشور پرجمعیت جهان است،
 • پاورپوینت فناوری اطلاعات در هند,دانلود پاورپوینت فناوری اطلاعات در هند,پاورپوینت بازار فناوری اطلاعات در هند,پاورپوینت مهمترین دستاوردها و رویکردها در بخش فناوری اطلاعات در هند • عنوان مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم توانمندسازی

 • دانلود فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های توانمندسازی در 33 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. فهرست مطالب: مبانی نظری توانمندسازی تعاریف توانمندسازی الگوها و مدل های توانمندسازی 1- مدل توانمندسازی بیل
 • خرید مبانی نظری تحقیق و پيشينه تحقیق توانمندسازی,دانلود مبانی نظری,دانلود رایگان مبانی نظری,ادبیات نظری تحقیق,خرید رایگان مبانی نظری حسابداری,خرید مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی,مبانی نظری و سوابق پژوهشی,فصل دوم پایان نامه,دانلود رایگان ,,,


 • عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی(فصل دوم) در 38 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی
 • مباني نظري و پيشينه پژوهش سبکهای هویتی,دانلود مباني نظري سبک هویت فردی,مباني نظري پیشرفت تحصیلی و سبک های هویت,فصل دوم عملکرد تحصیلی و سبکهای هویتی,ادبيات نظري سبکهای هویتی و وضعیت تحصیلی,چارچوب نظري پیشرفت تحصیلی,پيشينه نظري سبک های هویتی و آ


 • عنوان حل تمرین فصل دوم –سوال175 کتاب استاتیک مریام(ویرایش ششم) در نرم افزار آباکیوس

 • embed> B Nazanin lang=AR-SA>نرم‌افزار آباکوس embed> B Nazanin lang=AR-SA>از جمله نرم‌افزاری‌های قدرتمند line-height:150%;font-family:B Nazanin;color:windowtext;text-decoration:none; text-underline:none lang=AR-SA>مهندسی به کمک رایانه mso-b
 • حل تمرین استاتیک مریام در نرم افزار آباکیوس, مدلسازی تمرین استاتیک در آباکیوس,تحلیل تمرین استاتیک در آباکیوس, المان محدود, آباکوس,نرم افزار المان محدود, تنش فون میسز, مش بندی,درجات آزادی, بارگذاری, خصوصیات مکانیکی ماده,استاتیک مریام


 • عنوان جزوه کامل درس مدار های الکتریکی 1 - بخش دوم - 47 صفحه

 • نام فایل: جزوه چکیده: جزوه کامل درس مدار الکتریکی 1 شامل 47 صفحه اسکن شده برای خرید فایل ، حتما آدرس ایمیل معتبر خود را وارد کنید . بعد از خرید یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال می شود.
 • جزوه, خرید جزوه ,دانلود جزوه, دانلود و خرید جزوه, مقاله,خرید مقاله , دانلود و خرید مقاله , دانلود مقاله, پروژه ,خرید پروژه ,دانلود پروژه


 • عنوان ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم رضایت از زندگی(فصل دوم)

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم رضایت از زندگی (فصل دوم) در 37 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی د
 • دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی(فصل دوم) ,مبانی نظری رضایت از زندگی چیست؟,پیشینه تحقیق رضایت از زندگی pdf,پیشینه پژوهش نظریه های رضایت از زندگی,فصل دوم پایان نامه ارشد مفهوم رضایت از زندگی,چارچوب نظری رضایت از زندگی و عامل موثر ,


 • عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نارسا توجه / فزون کنشی(فصل دوم تحقیق)

 • توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نارسا توجه فزون کنشی(فصل دوم تحقیق),مبانی نظری و پیشینه اختلال نارسا توجه فزون کنشی(فصل دوم تحقیق) • عنوان چارچوب نظری و سوابق تحقیق تصمیم گیری خرید آنلاین (دیجیتال) (فصل دوم)

 • دانلود چارچوب نظری و سوابق تحقیق تصمیم گیری خرید آنلاین (دیجیتال) (فصل دوم) در 66 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی
 • چارچوب نظری و سوابق تحقیق تصمیم گیری خرید آنلاین,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصمیم گیری خرید دیجیتال,چارچوب نظري مدل های تصمیم گیری خرید,پيشينه تحقيق فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده اینترنتی,مباني نظري عوامل موثر در فرایند تصمیم گیری خرید,پيشينه


 • عنوان پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین -2

 • مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین -2 قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 23 حرکت انتقالی: از چرخش زمین به دور خورشید حرکت انتقالی حاصل می شودو مدت آن 365 روز یا یک سال می باشد.و باعث بوجود آمدن چهار فصل می شود. جهت حرکت
 • پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین


 • عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات و رضایت مشتریان (فصل دوم پایان نامه)

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات و رضایت مشتریان (فصل دوم پایان نامه) در 46 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات و رضایت مشتریان,سنجش کیفیت خدمات,مدل های ارزیابی کیفیت خدمات,مدل سنجش كيفيت بر مبناي عملكرد,پیامدهای کیفیت خدمات,ضرورت اندازه گیری رضایت مشتری,مدل رضایتمندی مشتری,مدل شاخص رضایت مشتری


 • عنوان پکیج مجموعه مقالات و جزوات رشته معماری (سری دوم)

 • دانلود پکیج مجموعه مقالات و جزوات رشته معماری (سری دوم)، در قالب pdf و در 323 صفحه، شامل مقالات و جزوات: چرا معماران پی. اچ. دی می گیرند، در قالب pdf و در 2 صفحه. تکیه گاه و اتصالات، در قالب pdf و در 2 صفحه. تحلیل برنامه شهرداری در کاهش آلودگی هوای ش
 • دانلود تحقیق معماری,دانلود مقاله معماری,دانلود پایان نامه معماری,کیج مقالات معماری,پکیج معماری کارشناسی,پکیج معماری کارشناسی ارشد,پکیج معماری دکترا,دانلود پکیج معماری کارشناسی,دانلود پکیج معماری کارشناسی ارشد,دانلود پکیج معماری دکترا


 • عنوان فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری احساس تنهایی و دیدگاه های آن

 • دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی و دیدگاه های آن ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع بروز و جدید مشخصات فایل تعداد صفحات43حجم71/533 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
 • فصل دوم پایان نامه احساس تنهایی و دیدگاه های آن,مبانی نظری احساس تنهایی و دیدگاه های آن,پیشینه تحقیق احساس تنهایی و دیدگاه های آن,پیشینه داخلی احساس تنهایی و دیدگاه های آن,پیشینه خارجی احساس تنهایی و دیدگاه های آن,پیشینه پژوهش احساس تنهایی و دیدگاه های آن,پیشینه نظری احساس تنهایی و دیدگاه های آن


 • عنوان پاورپوینت فصل دوم کتاب نظریه های ارتباط سازمانی تالیف دکتر فرهنگی با موضوع ارتباطات سازمانی (گذشته، حال، آینده )

 • دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب نظریه های ارتباط سازمانی تألیف دکتر فرهنگی با موضوع ارتباطات سازمانی (گذشته، حال، آینده )، در قالب pptx و در 42 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه تحقیقات اولیه راجع به ارتباطات سازمانی مطالعه رسانه ارتباطات نشریات ارتباطی
 • پاورپوینت کتاب نظریه های ارتباط سازمانی دکتر فرهنگی ,پاورپوینت فصل دوم کتاب نظریه های ارتباط سازمانی تالیف دکتر فرهنگی و همکاران با موضوع ارتباطات سازمانی (گذشته حال آینده),پاورپوینت فصل دوم کتاب نظریه های ارتباط سازمانی تالیف دکتر فرهنگی ,پاورپوینت فصل دوم کتاب نظریه های ارتباط سازمانی فرهنگی


 • عنوان ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حسابداری و گزارش گری مالی و دولتی و شهرداریها (فصل دوم)

 • دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حسابداری و گزارش گری مالی و دولتی و شهرداریها (فصل دوم ) در 73 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا
 • ادبیات نظری حسابداری و گزارش گری مالی و دولتی و شهرداریها,فصل دوم پایان نامه حسابداری و گزارش گری مالی و دولتی و شهرداریها,پیشینه تحقیق حسابداری و گزارش گری مالی و دولتی و شهرداریها,مبانی نظری حسابداری و گزارش گری مالی و دولتی و شهرداریها,چارچوب