عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها|40227371|flu|
هم اکنون فایل با مشخصه ی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. كلسیم,لیپید,لیپوپروتئین,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها,ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها,مبانی نظری ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها

ادامه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها

 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در زمینه تحقیق
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc

تعداد صفحات : 36

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ها

بخشی از متن :

ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ها

Bell و همكاران (29) در سال 1992در ایالت مینسوتا آمریكا برای بررسی تأثیر مكمل كربنات كلسیم بر سطح كلسترول سرم بیماران مبتلا به هیپركلسترولمی، در یك كارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوكور به شكل ضربدری،56 بیمار مبتلا به هیپركلسترولمی خفیف تا متوسط را 8 هفته تحت رژیم كم چرب و كم كلسترول (step Ι) قرار دادند و سپس برای 6هفته تحت مكمل یاری با كلسیم ( 1200 میلی‏گرم در روز) یا دارونما قرار دادند سپس بیماران یك دوره 6هفته‏ای دیگر به شكل ضربدری تحت مكمل یاری با كلسیم یا دارونما در گروه بعدی قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد كه در دوره دریافت مكمل كلسیم 4/4درصد كاهش در كلسترول LDL، 1/4% افزایش در كلسترول HDL و 5/6% كاهش در نسبت كلسترول LDL/HDL پدید آمده امّا تغییر معنی‏داری در فشارخون، تری گلیسرید و ApoB یا كلسیم سرمی این بیماران مشاهده نشد. این پژوهشگران نتیجه ‏گیری كردند كه كربنات كلسیم تاثیری متوسط در درمان بیماران مبتلا به هیپركلسترولمی خفیف تا متوسط دارد.

Denke و همكاران (25) در سال 1993در ایالت تگزاس برای بررسی تأثیر كلسیم دریافتی بر دفع اسیدهای چرب مدفوع و لیپیدهای سرم در یك كارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی 13مرد سالم مبتلا به هیپركلسترولمی متوسط، رژیم كم كلسیم (410 میلی گرم در روز) را با رژیم غنی شده از مالات - سیترات كلسیم به همراه 2 مكمل 500 میلی گرمی کلسیم در روز (در كل 2200 میلی گرم در روز) مقایسه كرده و مشاهده كردند كه درصد چربی‏های اشباع شده و دفعی در روز از 6% به 13% در افرادی كه رژیم غنی شده را رعایت كرده بودند افزایش یافت، امّا تغییری در اسیدهای صفراوی دفع شده مشاهده نشد. رژیم غنی از كلسیم به شكل معنی‏داری كلسترول تام را 6% كلسترول LDL را 11% و ApoBرا 7% در مقایسه با رژیم كم كلسیم كاهش داد، امّا تغییری در كلسترول HDL و ApoA-I مشاهده نشد. نتیجه اینكه غنی‏سازی كلسیم در كاهش كلسترول تام و كلسترول LDL به عنوان عاملی كمكی بر پروفایل لیپیدی می‏تواند مؤثر باشد.

Karanja و همكاران (59) در سال 1994اثر افزایش كلسیم رژیم غذایی را بر مقدار لیپیدها و لیپوپروتئین‏های پلاسما در افراد مبتلا به افزایش فشارخون و افراد سالم بررسی كردند. داوطلبان در 3گروه با دریافت غذایی 1500 میلی گرم در روز (106نفر) و 1000 میلی گرم در روز کلسیم (109 نفر) و گروه شاهد (111 نفر) تقسیم شدند. بررسی مصرف قبل از شروع پژوهش نشان داد كه افراد مبتلا به فشارخون بالا دریافت كلسیم، فسفر، منیزیم و ویتامین Dكمتری از افراد سالم داشتند (05/0=p). همچنین كلسترول HDL آنها پائین‏تر (014/0=p) و كلسترول LDL آنها بالاتر (01/0=p) بود. در این پژوهش بعد از 12هفته هیچ تغییری در سطح لیپیدها و لیپوپروتئین‏ها مشاهده نشد.

Herman و همكاران (60) در سال 1993ارتباط دریافت مواد معدنی و لیپیدهای سرم را در 43فرد 60سال و بالاتر مورد بررسی قرار داده و سطح كلسترول تام، تری گلیسرید، كلسترول LDL و HDL سرم افرادی كه كمتر از دو سوم میزان توصیه شده (RDA) مواد معدنی دریافت می‏كردند را با افرادی كه بیش از دو سوم میزان توصیه شده (RDA) مواد معدنی دریافت می‏كردند مقایسه كرده و مشاهده كردند كه گروهی كه كلسیم كمتری دریافت می‏كردند كلسترول LDL سرمی بالاتری داشتند.

Shahkhalili و همكاران (24) در سال 2001 در ایالات متحده آمریكا در یك كارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوكور، بر روی 10مرد، اثر شكلات كاكائویی غنی شده با 9/0 گرم كلسیم را بر جذب روده‏ای چربی و سطح چربی‏های خون طی دو دوره دو هفته‏ای به شكل ضربدری بررسی كرده و مشاهده كردند غنی كردن شكلات با كلسیم موجب افزایش چربی مدفوع تا دو برابر و 13% جذب كمتر كره كاكائو می‏شود و انرژی قابل جذب شكلات را تا 9% كاهش می‏دهد، به علاوه این مكمل یاری موجب 15% كاهش در كلسترول LDLپلاسما گردید.

Reid و همكاران (31) در سال 2002در شهر Aucklandنیوزیلند برای تعیین تأثیر مكمل یاری كلسیم به شكل سیترات كلسیم بر غلظت لیپیدهای خون، تعداد 223 زن یائسه را برای 1سال تحت دریافت مكمل كلسیم ( 1گرم كلسیم عنصری به شكل سیترات كلسیم) یا دارونما قرار داده و مشاهده كردند بعد از این مدت، كلسترول HDL و نسبت كلسترول HDL به كلسترول LDL در گروه دریافت كننده كلسیم نسبت به گروه دارونما بیشتر افزایش یافته است. امّا كاهش معنی‏داری در تری گلیسرید و كلسترول LDL مشاهده نشد. پژوهشگران نتیجه گرفتند كه مكمل یاری كلسیم در زنان یائسه روی لیپیدهای خون تأثیر مطلوب داشته و نباید كم اهمیت تلقی شود.

..................

...........

....

منابع و مأخذ:

1) Hammond KA. Dietary and clinical assessment in: Mahan LK Escott-Stumps S editors. Krause"s food nutrition and diet Therapy. 10th edition. Philadelphia: Saunders 2004. P.424.

2) International Obesity Task Force. WHO. Controlling the global obesity epidemic [serial Online] 2005 [cited 2005 jan 23 ]; Availible from: URL:http://www.who.int/nut/obs.htm

3) Ghassemi H Harrison G Mohammad K. An accelerated nutrition transition in Iran. public Health Nutrition. 2002; 5: 145-155.

4) Mokdad AH Ford E Bowman BA. Prevalence of obesity diabetes and obesity related health risk factors. JAMA. 2001; 289: 76-79.

5) نقوی، محسن. سیمای مرگ در چهار استان كشور، سال .1378تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران، 1379.

6) Finkelstein EA Fiebelkorn IC wang G. National medical spending attributible to overweight and obesity: how much and who"s paying? Health Affairs. 2003; 219-226.

7) Jacqmain M Doucet E Despres J Bouchard C Tremblay A. Calcium intake body

composition and lipoprotein-lipid concentrations in adults. Am J clin Nutr. 2003 77: 1448-1452.

8) McCarron DA Morris CD Henry HJ stanton JL. Blood presure and nutrient intake in the United States. 1984 224: 1392-1398.

9) Zemel MB Shi H Greer B Dirienzo D Zemel PC. Ragulation of adiposity by dietary calcium. FASEB J. 2000; 14: 1132-1138.

10) Buchowski MS Semenya J Johnson AD. Dietary calcium intake in lactose meldigesting intolerant and tolerant African-American woman. J Am Coll Nutr. 2002; 21: 47-54.

11) میر میران پ، اسماعیل زاده ا، آزادبخت ل، عزیزی ف. رابطه معكوس بین مصرف شیر با نمایه توده بدنی: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1382، سال پنجم (2): 81-73.

12) Zemel MB Thompson W Milstead A Morris K Campbell P. Calcium and dairy acceleration of weight and fat loss during energy restriction in obese adults.Obes Res. 2004; 12 (4): 582-90.

13) Loss Ruth JF Rankinen T Leon AS Skinner JS Wilmore JH Rao DC Bouchard C. Calcium intake is associated with adiposity in black and white men and white women of the HERITAGE family study. J Nutr. 2004; 134: 1772-1778.

14) Lin Y Lyle RM McCabe LD McCabe GP Weaver CM. Dairy calcium is related

to changes in body composition during a two-year exercise intervention in young women. J Am coll Nutr. 2000; 19(6): 754-760.

15) Lovejoy JC Champagan CM Smith SR de Jonge L Xie H. Ethinic differences in dietary intakes physical activity and energy expenditure in middle-aged premenopausl woman: the healthy transitions study. Am J Clin Nutr. 2001; 47: 90-5.

16) Rossel M Johansson G Berglund L Vessby B de faire U Hellenius ML. Association between the intake of dairy fat and calcium and abdominal obesity. Int J Obes Relat Metab Disord. 2004; 28 (11): 1427-34.

17) Saors MJ Binns C Laster L. Higher intakes of calcium are associated with lower BMI and waist circumference in Australian aduts: an examination of the 1995 national nutrition survey. Asia Pac J clin Nutr. 2004 13 (suppl): S85.

18) Sun X Zemel MB.Calcium and dairy products inhibit weight and fat regain during adlibitam consumption following energy restriction in ap2-agouti transgenic mice. J Nutr. 2004; 134 (11): 3054-60.

19) Levolics Z. Relation between calcium and magnesium intake and obesity. Asia Pac J clin Nutr. 2004; 13 (suppl): S144.

20) Skinner JD Bounds W Carruth BR Ziegler P. Longitudinal calcium intake is negatively related to children"s body fat indexes. J Am Diet Assoc. 2003; 103 (12): 1626-31.

21) Carruth B Skinner J Coletta F. Does dietary Calcium have a role in body fat mass accumulation in young children. Scond J Nutr. 1994; 43 (suppl 34): 45S.

22) Novotny R Daida YG Acharya S. Dairy intake is associated with lower body fat and soda intake with greater weight in adolescent girls. JNutr. 2004; 134 (8): 1905-90.

23) Tanasescu M Ferris AM Himmelgreen DA. Biobehavioral factors are associated with obesity in Puertorican children. J Nutr. 2000; 130: 1734-1742.

24) Shahkhalili Y Murset C Meirim I Duruz E Guinchard S CavadiniC Acheson K. Calcium supplementation of chocolate: effect on cocoabutter digestibility and blood lipid in human: Am J Clin Nutr. 2001; 73: 246-52.

25) Denke MA Fox MM Schulte MC. Short-term dietary calcium fortification increases fecal saturated fat content and reduces serum lipidsin men. J Nutr. 1993; 123: 1047-1053.

26) Groot PHE Grose WFA. The effect of oral calcium carbonate administration on serum lipoproteins of children with familial hypercholestrolemia. Eur J Pediatr. 1980; 135: 81-84.

27) Koskinen P Inkovora J Ala-kailak k. Effect of calcium P-cholorophenoxyisobutyrate and calcium carbonate on plasma lipids and lipoproteins of patients with hypercholestrolemia. Am J Clin Res. 1977; a: 335-41.

28) Karanja V Moriss CD Illinorth DR Plasma lipids and hypertention: response to calcium supplementation. Am J Clin Nutr. 1987; 45: 60-65.

29) Bell L Halstenson CE Halstenson CG. cholesterol-lowering effects of calcium Carbonate in patients with mild to moderate hypercholestrolemia. Arch Intern Med. 1992; 152 (12): 2441-40

30) Papakonstantinou E Flatt WP Huth PJ Harris RBS. High dietary calcium reduces body fat Contet digestibility of fat and vitamin D in rats. obes Res. 2003; 11: 387-394.

31) Reid IR Mason S Horne A Ames R Clearwater J Bava U Orr-Walker B Wu F Evans MC Gamble GD. Effects of calcium supplementation on Serum lipid Concentration in normal older women: a randomized controlled trial. Am J Med. 2002; 112 (5): 343-7.

32) انتظاری م، طالبان ف، كیمیاگر س، سیاسی ف، محرابی ی، حوادبی ا، وفا م، بررسی تأثیر مصرف مكمل كلسیم بر سطح لیپوپروتئین‏های سرم در زنان سالم 30-18ساله. علوم پیراپزشكی. 1382؛ سال اول: 50-42.

33) Shapses SA Hashka S Heymsfield SB. Effect of calcium supplementation on weight and fat loss in women. J Clin Endocrinol Metab. 2004; 89: 632-637.

34) Mitchell WD Fyfe T Smith DA. The effect of oral calcium on cholesterol metabolism. J Atherosclerosis Res. 1968; 8: 913-22.

35) كلانتری ن، غفارپور م. طرح جامع مطالعات الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و وضعیت تغذیه‏ای كشور. گزارش ملی .81-1379. تهران: انیستیتو تحقیقات تغذیه‏ای و صنایع غذایی كشور، 1383.

36) Anderson JJB. Minerals. In: Mahan LK Escott-stump S editors. Krause"s food nutrition and diet therapy. 10th ed. philadelphia: Saunders 2004. P. 120-163.

37) عزیزی ف. مطالعه قند و لیپید تهران. تهران. مركز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، 1380.

38) Nieves JW. Osteoporosis: the role of micronutrients. Am J Clin Nutr. 2005; 81 (5): 1232S-1239S.

39) Miggiano GA Gagliardi L. Diet nutrition and bone health. Clin Ter. 2005; 156 (1-2): 47-56.

40) Weaver CM. Calcium requirements of physically active people. Am J Clin Nutr. (Suppl): 579S-84S. 2 2000 72 )

41) Zozaya JL. Nutrition factors in high blood pressure. J Hum Hyperten. 2000 14 suppl 1: S100-40.

42) Cappuccio FP Kalaitzidis R Duneclifts F Eeastwood JB. Kidney stones and bone metabolism. J Nephrol. 2000; 13 (3): 169-77.

43) Atallah AN Hofmeyr GJ Duley L. Calcium supplemetation during pregnancy for Preventing hypertensive disorders and related problems. Cochrane Database of Systematic Reviwes. 2000: CD001059.

44) Bergel E Belizan JM. A deficient maternal calcium intake during pregnancy increases blood pressure of the offspring in adult rats. Am J Obsetet Gynecol. 2002; 109: 540-545.

45) Belizan JM Villar J Repke J. The relationship between Calcium intake and pregnancy induced hypertention: up-to-date evidence. Am J Obstet Gynecol. 1988; 158: 898-902.

46) Wahl C Hess B. Kidney Calciuli is nutrition a trigger or treatment? Ther Umsch. 2000; 57 (3): 138-45.

47) Presne C Monge M Bataille P Esper N Choukroun G Fouriner A. Randomized trials in the prevention of recurrent calcium oxalate stones. Nephrologie. 2003; 24 (6): 303-7.

48) Taylor EN Curhan GC. Role of nutrition in the formation ofcalcium-Containing

Kidney Stones. Nephron Physiol. 2004; 98 (2): 55-62.

49) Hess B. Nutritional aspects of stone disease. Endocrinol Metab Clin North Am. 2002; 31 (4): 1017-30.

50) Ahmed FE. Effect of diet lifestyle and otherenviromental/chemopreventive factors on Colorectal cancer development and assessment of the risks J Environ Sci Health C Environ Carcing Ecotoxical Rev. 2004; 22 (2): 91-147.

51) Chan JM Gann PH Giovannucci EL. Role of diet in prostate cancer development and progression. J Clin Oncol. 2005; 23 (32): 8152-60.

52) Gross MD. Vitamin D and Calcium in the prevention of prostate and Colon Cancer: new approaches for the identification of needs. J Nutr. 2005; 135 (2): 326-31.

53) Moorman PG Terry PD.Composition of dairy products and the risk of breast cancer a reviwe of the litriture. Am J Clin Nutr. 2004; 80 (1): 5-14.

54) شهبازی پ، ملك نیا ن. بیوشیمی عمومی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ 1378.

55) Krummel DA: Medical nutrition therapy in cardiovascular disease. In: Mahan LK Escott-Stump S editors. Krause"s food nutrition and diet therapy. 10th ed. Philadelphia: Saunders 2004. p. 860-990.

56) هنری، جان برنارد. تشخیص و پیگیری بالینی بیماری‏ها به كمك روش‏های آزمایشگاهی، آزمایشگاه بالینی و بیوشیمی بالینی. ترجمه مژگان عسكری، رویا ستاره شناس، نریر آزموده اردلان، نسرین شایانفر، [تهران]: موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع، 1381.

57) Mann J. Diseases of the heart and circulation: the role of dietary factors in aetiology and management. In: Garrow Js James WPT Ralph A. Human nutrition and dietetics. 10th ed. London: Churchill Livingstone; 2000. p. 689-714.

58) Rifal N Bachorik P Alberts JJ. Lipids lipoproteins and apolipoproteins. In: Burits CK Ashwood ER. Titz fundamentals of clinical chemistry. 5th ed. Philadelphia: Saunders; 2001. P. 462-493.

59) Karanja N Morris CD Rufolo P Snyder G Illingworth DR McCarron DA. Impact of calcium in the diet on nutrient consumption Plasma lipids and lipoproteins in humans. Am J Clin Nutr. 1994; 59: 900-7.

60) Herman J Arquitt A Hanson C. Relationships between dietary minerals and plasma lipids and glucose among older adults. J Nutr Elder. 1993; 12: 1-14.

61) Bostick RM Fosdick L Grandits GA Grambsch P Gross M LouisTA. Effect of calcium supplementation on serum cholesterol and blood pressure: a randomized double blind placebo-controlled Clinical trial. Arch Fam Med 2000 9 (1): 31-8.

62) Vaskonen T Mervaale E Sumuvuori v seppanen-Laakso T KarppanenH. Effect of calcium and plant steroles on serum lipids in obese Zucker rats on a low-fat diet. Br J Nutr. 2002 87 (3): 239-45.

63) Azizi F Mirmiran P Azadbakht L. Predictors of cardiovascular risk factors in Tehranian adolescents: Tehran lipid and glucose study. Int J Vitam Nutr Res. 2004; 74 (5): 307-12.

64) Ditscheid B Keller S Jahreis G. Cholesterol metabolism is affected by calcium phosphate supplementation in humans. J Nutr. 2005; 137 (7): 1678-82.

65) Biong AS Muller H Seljeflot I Veierod MB Pedersen JI. A comparison of the effects of cheese and butter on serum lipids haemostatic variables and homocystein. Br J Nutr. 2004; 92 (5): 791-7.

66) Davies KM Heaney RP Recker RR Lappe JM Barger-Lux J Rafferty K Hinders S. Calcium intake and body weight. J Clin Endocrinol Metab. 2000; 85: 4635-4638.

67) Melanson EL Sharp TA Schneider J. Relation between calcium and fat oxidation in adult humans. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003; 27: 196-203.

68) Ilich JZ. A lighter side of Calcium: role of Calcium and dairy foods in body weight. Arch Hig Rada Toksikol. 2005; 56 (1): 33-80.

69) Azadbakht L Mirmiran P Esmaillzadeh A Azizi F. Dairy consumption is inversely associated with the prevalence of the metabolic syndrome in Tehraniane adults. Am J Clin Nutr. 2005; 82 (3): 523-30.

70) Venti CA Tataranni A Salbe AD. Lack of relationship between calcium intake and body size in an obesity-prone population. J Am Diet Assoc. 2005; 105: 1401-1407.

71) Marques-Vidal P Goncalves A Dias CM. Milk intake is inversely related to obesity in men and in young women: data from the portuguese health interriew surrey 1998-1999. In J Obes. 2006; 30 (1): 88-93.

72) Dixon LB Pellizzon MA Jawad AF Tershakovec AM. Calcium and dairy intake and measures of obesity in hyper-and normocholestrolemic children. Obes Res. 2005; 13: 1727-1738.

73) Paradis S Cabananc M. Calcium deficiency can not induce Obesity in rats. Physiol Behav. 2005; 85 (3): 259-64.

74) Thompson WG Rostad Holdman N Janzow DJ Slezak JM MorrisKL Zemel MB. Effect of energy-restricted diets high in dairy products and fiber on weight loss in obese adults. Obes Res. 2005; 13 (8): 1344-53.

75) Zemel MB Richards J Mathis S Milstead A Gebhardt L Silva E. Dairy augmentation of total and central fat loss in obese subjects. Int J Obes. 2005; 29 (4): 388-90.

76) Jacobsen R Lorenzen JK Tourbos krog-Mikkelsen I Astrup A. Effect of short-term high dietary calcium intake on 24-h energy expenditrue fat Oxidation and fecal fat excretion. Int J Obes. 2005; 29 (3): 292-301.

77) Reid IR Horne A Mason B Ames R Bava U Gamble GD. Effect of Calcium supplementation on body weight and blood pressure in normal older women: a randomized controlled trial. J Clin Endocrinol Metab. 2005; 90: 3824-3824.

78) Harvey-Berino J Casey Gold B Louber R Starinsk A. The impact of calcium and dairy product consumption on weight loss. Obes Res. 2005; 13 (10): 1720-1726.

79) Zemel MB Richards J Milstead A Campbell P. Effect of calcium and dairy on body composition and weight loss in african-american adults. Obes Res. 2005; 13 (7): 1218-1225.

80) World Health Organization (WHO). Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Tech. Rep. Ser. # 854. Geneva: 1995.

81) Dumin JVGA Wormersley J. Body fat assessed from total body density and its estimation from skinfold thickness: Measurments on 481 men and women aged from 16-72 years Br J Nutr. 1974; 32: 77.

82) Freidwald WT Levy RI Fredrickson DS. Estimation of the concentration of LDLc in plasma without use of the preprative ultracentrifuge. Clin Chem. 1972; 18: 499-502.

83) موحدی آ، روستا ر. جدول تركیب مواد غذایی. تهران: انیستیتو تحقیقات و صنایع غذایی كشور، 1379.

84) غفارپور م، هوشیار راد آ، كیانفر ه. راهنمای مقیاس‏های خانگی، ضرایب تبدیل و درصد خوراكی مواد غذایی. تهران: نشر علوم كشاورزی، 1378.

85) Willett W Giovannucci E. Epidemiology of diet and cancer risk. In: Shils ME Shike M Ross AC Caballero B Causins RJ editors. Modern nutrition in health and disease. 10th ed. Philadelphia: Lippincott wilkins 2006. p. 1267-89.

86) Renaud S Ciavatti M Thevenon C Ripoll JP. protective effects of dietary calcium and magnesium on platelet function and atherosclerosis in rabbits fed saturated fat. Atherosclerosis. 1983; 47: 187-98.

87) Dougherty RM Iacono JM. Effects of dietary Calcium on blood and tissue Lipids tissue phospholipids calcium and magnesium levels in rabbits fed diets containing beef tallow. J Nutr 1979; 109: 1934-45.

88) Diersen-Schade DA Richard MJ Jacobson NL. Effects of dietary calcium and fat on cholesterol in tissues and feces of young goats. J Nutr 1984; 114: 2292-300.

89) Foley MK Galloway ST Luhman CM Faidley TD Beitz DC. Influence of dietary calcium and cholecalciferol on composition of plasma lipids in young pigs. J Nutr 1990; 120: 45-51.

90) Koskinen P Inkovaara J Ala-Kaila K Salo M Nikkari T. Effect of calcium

P-chlorphenoxyisobutyrate and calcium carbonate on plasma lipids and lipoproteins of patients with hyperlipoproteinmia. Ann Clin Res 1977; 9: 335-41.

91) هارپر، هرولد آنتونی. بیوشیمی هارپر. ترجمه الهه نوروزی، منیر میرایی، شقایق عزیززاده. [تهران]: موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، 1379.

92) Scheafer EJ. Lipoproteins nutrition and heart disease. Am J Clin Nutr 2002: 75: 191-212.

93) Goebel PN Peter H Mueller SK Hand I. Neuroticsm other personality variables and serum lipid levels in patients with anxiety disorders and normal controls. Int J Psychiatry Med. 1998; 28 (4): 449-62.

94) Strauss-Blasche G Ekmekcioglu C Marktt W. Serum lipids responses to a respite from occupational and domestic demands in Subjects with varying levels of stress. J Psychosom Res 2003; 55 (6): 521-4.

95) Rajpathak SN Rimm EB Rosner B Willett WC Hu FB. Calcium and dairy intakes in relation to long-term weight gain in US men. Am J Clin Nutr 2006; 83; 18-23.

96) Gunther CW Legowski PA Lyle RM McCabe GP Eagan MS Peacock M Teegarden D. Dairy products do not lead to alternation in body weight or fat mass in young women in a 1-year intervention. Am J Clin Nutr 2005; 81: 751-756.

97) Barr SI. Increased dairy product or calcium intake: is body weight or composition affected in human? J Nutr 2003; 133: 245S-248S.

98) Bolland MJ Grey AB Gamble GD Reid IR. Association between primary hyperparathyroidism and increased body weight: a meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 1525-1530.

99) Sakhaee kh Maalouf NM. Editorial: Dietary calcium obesity and hypertention-the end of the road? J Clin Endocrinol Metab 2005; 90 (7): 4411-4413. (Letters to the editor).

100) Lanou AJ. Data do not support recommending dairy products for weight loss. Obes Res 2005; 13 (1): 191. (letters to the editor(.

101) National Institutes of Health. NIH. Supplemental calcium in overweight people. [Serial on line ] 2002 Feb [cited 2006 May]; Available from : URL: http:// Clinicaltrials .gov/ct/gui/show/NCT00030238?order=1

جزییات بیشتر
 • عنوان پیشینه پژوهش وچاچوب مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

 • مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده
 • پیشینه پژوهش وچاچوب مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM),چاچوب مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM),پیشینه پژوهش مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM),پیشینه پژوهش,مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)


 • عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل ارتباط محاوره ای

 • توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل ارتباط محاوره ای,پیشینه پژوهش تحلیل ارتباط محاوره ای,مبانی نظری تحلیل ارتباط محاوره ای,مبانی نظری و پیشینه پژوهش,تحلیل ارتباط محاوره ای


 • عنوان تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری، CRM، مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد

 • توضیحات: دانلود تحقیق با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری، CRM، مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد، در قالب doc و در 22 صفحه، قابل ویرایش. فهرست مطالب: مقدمهمديريت ارت
 • مقاله مدیریت ارتباط با مشتری pdf,مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد بازاریابی,مدیریت ارتباط با مشتری به زبان ساده,مدیریت ارتباط با مشتری,مقاله,دانلود رایگان پروژه مدیریت ارتباط با مشتری crm,مدیریت ارتباط با مشتری چیست,کتاب مدیریت ارتباط با مشتری,,,, • عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت شغلی به همراه پیشینه داخلی و خارجی

 • تعداد صفحات : 32 فرمت: docx word قابل ویرایش و جابجایی رفرنس دهی و پاورقی استاندارد دارای گارانتی بازگشت وجه دارای پژوهش انجام شده داخلی و خارجی دارای منابع فار
 • تعریف رضایت شغلی,مبانی نظری رضایت شغلی,پیشینه تحقیق رضایت شغلی,تاریخچه رضایت شغلی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت شغلی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی,رضایت شغلی


 • عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره یادگیری و ارزشیابی همراه با پیشینه داخلی و خارجی

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره یادگیری و ارزشیابی تعداد صفحات : 38 فرمت: docx word قابل ویرایش و جابجایی رفرنس دهی و پاورقی استاندارد دارای گارانتی بازگشت وجه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره یادگیری و ارزشیابی,پیشینه تحقیق درباره یادگیری و ارزشیابی,پیشینه تحقیق یادگیری و ارزشیابی,مبانی نظری یادگیری و ارزشیابی,تعریف یادگیری تاریخچه یادگیری,تعریف ارزشیابی
 • عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع پیشینه‌ی سوگیری توجه

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع پیشینهی سوگیری توجه .در 12صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژو
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع پیشینه‌ی سوگیری توجه,مبانی نظری و پیشینه با موضوع پیشینه‌ی سوگیری توجه


 • عنوان کاربرد زبان در ایجاد ارتباط در جوامع مختلف (ارتباط كلامي )

 • مقدمه: جامعه‌شناسي، و انسان‌شناسي بر روي شماري از موضوعات آن صورت مي‌گيرد كه بسياري از آنها را در اين مورد بررسي قرار خواهيم داد. در اين فصل توجه خود را معطوف ب
 • علوم اجتماعی ,پایان نامه روانشناسی گفت و گو,ارتباط كلامي ,دانلود پایان نامه,دانلود رایگان پایان نامه,تحقیق علوم اجتماعی,جامعه شناسی ,کاربرد زبان ,زبان در ایجاد ارتباط در جوامع مختلف ,ایجاد ارتباط ,جوامع مختلف


 • عنوان پاورپوینت ارتباط و ارتباط برای سلامت

 • دانلود ، با فرمت ppt و در 16 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: ارتباط در زندگی روزانه با صدای زنگ ساعت يا صدای اطرافيانمان بيدار می شويم به ديگران سلام
 • ارتباط و ارتباط برای سلامت, دانلود پاورپوینت ارتباط و ارتباط برای سلامت, پاورپوینت در مورد ارتباط و ارتباط برای سلامت, تحقیق ارتباط و ارتباط برای سلامت, پاورپوینت درباره ارتباط و ارتباط برای سلامت, پاورپوینت راجع به ارتباط و ارتباط برای سلامت, پاورپو,,,


 • عنوان پاورپوینت مهارت های ارتباط موثر و موانع برقراری ارتباط

 • دانلود جهت رشته روانشناسی مشخصات فایل تعداد صفحات19حجم8106/519 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته روانشناسی در قالب 19 اسلاید و با فرمت pp
 • پاورپوینت مهارت های برقراری ارتباط موثر در محیط کار,پاورپوینت انواع ارتباط موثر,پاورپوینت مهارت ارتباط موثر,مهارت ارتباط موثر+ppt,پاورپوینت مهارت ارتباط موثر در کودکان,پاورپوینت مهارت برقراری ارتباط با دیگران,پاورپوینت مهارت های ارتباط موثر زناشویی,پاورپوینت ارتباط موثر


 • عنوان کیفیت ارتباط و ارزش طول عمر مشتری در مدیریت ارتباط با مشتری با بیان مدل های استقرار

 • هدف از این پایان نامه بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات67حجم214/547 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانلود
 • کیفیت ارتباط,ارزش طول عمر مشتری,مدیریت ارتباط با مشتری,استقرار مدیریت ارتباط با مشتری,مدل های استقرار مدیریت ارتباط با مشتری,پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری,رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت ارتباط,رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و ارزش طول عمر مشتری,عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری
 • عنوان چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تئوری های ارتباط

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری های ارتباط که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. مشخصات فایل تع
 • فصل دوم پایان نامه تئوری های ارتباط,مبانی نظری تئوری های ارتباط,پیشینه تحقیق تئوری های ارتباط,پیشینه داخلی تئوری های ارتباط,پیشینه خارجی تئوری های ارتباط,پیشینه پژوهش تئوری های ارتباط,پیشینه نظری تئوری های ارتباط,ادبیات نظری تئوری های ارتباط,چارچوب نظری تئوری های ارتباط


 • عنوان پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه تئوری های ارتباط

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری های ارتباط که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. مشخصات فایل تع
 • فصل دوم پایان نامه تئوری های ارتباط,مبانی نظری تئوری های ارتباط,پیشینه تحقیق تئوری های ارتباط,پیشینه داخلی تئوری های ارتباط,پیشینه خارجی تئوری های ارتباط,پیشینه پژوهش تئوری های ارتباط,پیشینه نظری تئوری های ارتباط,ادبیات نظری تئوری های ارتباط,چارچوب نظری تئوری های ارتباط


 • عنوان ادبیات نظری و پیشینه تجربی تئوری های ارتباط

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری های ارتباط که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. مشخصات فایل تع
 • فصل دوم پایان نامه تئوری های ارتباط,مبانی نظری تئوری های ارتباط,پیشینه تحقیق تئوری های ارتباط,پیشینه داخلی تئوری های ارتباط,پیشینه خارجی تئوری های ارتباط,پیشینه پژوهش تئوری های ارتباط,پیشینه نظری تئوری های ارتباط,ادبیات نظری تئوری های ارتباط,چارچوب نظری تئوری های ارتباط


 • عنوان چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ارتباط موثر

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط موثرکه در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. مشخصات فایل تعداد صف
 • فصل دوم پایان نامه ارتباط موثر,مبانی نظری ارتباط موثر,پیشینه تحقیق ارتباط موثر,پیشینه داخلی ارتباط موثر,پیشینه خارجی ارتباط موثر,پیشینه پژوهش ارتباط موثر,پیشینه نظری ارتباط موثر,ادبیات نظری ارتباط موثر,چارچوب نظری ارتباط موثر


 • عنوان پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه ارتباط موثر

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط موثرکه در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. مشخصات فایل تعداد صف
 • فصل دوم پایان نامه ارتباط موثر,مبانی نظری ارتباط موثر,پیشینه تحقیق ارتباط موثر,پیشینه داخلی ارتباط موثر,پیشینه خارجی ارتباط موثر,پیشینه پژوهش ارتباط موثر,پیشینه نظری ارتباط موثر,ادبیات نظری ارتباط موثر,چارچوب نظری ارتباط موثر


 • عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی اخلاق اسلامی 60 صفحه

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی اخلاق اسلامی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید مشخصات فایل تعداد صفحات60حجم4
 • مبانی نظری مبانی اخلاق اسلامی,ادبیات نظری مبانی اخلاق اسلامی,چارچوب نظری مبانی اخلاق اسلامی,فصل دوم پایان نامه مبانی اخلاق اسلامی,پیشینه تحقیق مبانی اخلاق اسلامی,پیشینه پژوهش مبانی اخلاق اسلامی,پیشینه نظری مبانی اخلاق اسلامی,پیشینه تحقیقات مبانی اخلاق اسلامی,پیشینه ی مبانی اخلاق اسلامی,پیشینه تحقیق درباره مبانی اخلاق اسلامی


 • عنوان دانلود تحقیق در مورد مبانی نظری ارتباط موثر docx

 • هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری ارتباط موثر با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات32حجم76/666 ک
 • دانلود تحقیق مهارت ارتباط,تحقیق ارتباط موثر doc,تحقیق کامل ارتباط فردی,تحقیق درباره ارتباط موثر,تحقیق ارتباطات با فرمت ورد,تحقیق درمورد ارتباط چیست,تحقیق دانش آموزی درباره ارتباطات,تحقیق دانشجویی درباره ارتباط


 • عنوان دانلود تحقیق تبلیغات و مبانی نظری در ارتباط با آن با فرمت ورد

 • هدف از این تحقیق بررسی تبلیغات و مبانی نظری در ارتباط با آن با فرمت docx در قالب 68 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد مشخصات فایل تعداد صفحا
 • دانلود تحقیق تبلیغات,تحقیق تبلیغات doc,تحقیق کامل تبلیغات,تحقیق درباره تبلیغات,تحقیق تبلیغات با فرمت ورد,تحقیق درمورد تبلیغات چیست,تحقیق دانش آموزی درباره تبلیغات,تحقیق دانشجویی درباره تبلیغات

 • عنوان دانلود چارچوب و مبانی نظری ارتباط افسردگی و صرع با فرمت word

 • خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ارتباط افسردگی و صرع با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد مشخصات فایل تعداد صفحات17حجم43/1016 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات ک
 • مبانی نظری افسردگی,ادبیات نظری افسردگی,چارچوب نظری افسردگی,فصل دوم پایان نامه افسردگی,خرید مبانی نظری افسردگی